Ang kahalagahan ng pag tulong sa kapwa ay kapag gumawa ka ng mabuti, may blessings na bumabalik sa atin