Amin na uri ng karapatan na hindi maiaalis sa tao
,