Paano malalaman ang presyo ng quantity demanded?
Malalaman ito gamit ang formula na Qd=a-b(p), kung saan:, Qd=Quantity Demanded, P=presyo, a=intercept, b=slope