Ano ang iskemang sub-contracting? Bakit ito umiiral sa sektor ng paggawa sa bansa? Sino ang mga self-employed without any paid employee at unpaid family labor?
, Dahil sa maikling termino ng paninilbihan na nakapaloob sa kontrata,, , kahit ito ay umabuso., Ang pagiging palasak ng pagwewelga ng mga nakaraang dekada ang nagbigay daan sa pagbuo ng sub-contracting. , , Hindi rin nila kasama ang sino mang miyembro ng pamilya sa trabaho. Ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang mga sumusunod: , 1) Tubero, 2) Electrician, 3) Mekaniko, 4) Online Freelancer, 5) Hardinero, , ,