ano ang iyong natukalasan pagkatapos nakapagbahagi ang lahat ng miyembro ng iyong pangkat? ipaliwanag
Masaya po dahil lahat sila ay nakapagsabi ng kanilang opinyon ng walang pagtatalo