Ibigay ang mga salik ng pagbagsak ng imperyong romano
, 1. paghina ng hukbong rumano, 2.kakulangan ng mga tapat at may kakayahang pinuno, 3.pagbaba ng moralidad ng mga roman,