Mga katangian bilang lider o kasapi ng isang samahan ni mother theresa
, mapagkumbaba at disiplinado,