Ano ano ang mga ritwal ng Kristiyanismo, Hinduism, Buddhism, Islam, Judaism, Sikhism, Taosim, Shintoism at Jainism
, Ito ang pinakamatandang relihiyon sa buong daigdig na nagmula sa kabihasnag Vedic o Ang simbolo ng Buddhism ay aum, bawat letra nito ay mahalaga at may kahulugan, ang a ay simula; u ay pag- unlad; m ay hangganan o Pantheism ang tawag sa mga pananampalataya sa mga puno, hayop, at iba pang mga likas na yaman o Moksha o sukdulang kalagayan ng isang nilalang sa pagkakaunawa sa lahat ng bagay sa buhay o Samsara, kung saan ang isang tao ay ipinanganak muli hanggang sa makamit ang moksha., - , 2. , , , - , : , Simbolo ng Islam ay Crescent Moon , WALANG IBANG DIYOS KUNDI SI ALLAH, SI MUHAMMED ANG PROPETA NG DIYOS. Ito ang pananalig ng mg Muslim. Si Allah ang kinikilalang Diyos at tagapaglikha ng mga Muslim o Qur’ an o Koran ang banal na aklat ng mga Muslim. Heqira ang tawag sa mga nangyari kay Allah. Ulama ay mga guro na nagaaral ng mga salita at pangaral ni Allah, , - •, : , Krus ang simbolo ng Kristiyanismo. Ito ang pinakamalaking relihiyon sa daigdig ng may 1.9 bilyong tagasunod, : Bibliya ang banal na aklat ng mga Kristiyano, Ang Jerusalem ay banal na lupain ng mga Kristiyano., : , , , , - , : , Ang Taoism ay nagmula sa salitang Tao na ang kahulugan ay “ ang daan”. Ang aral ng Taoism ay napapaloob sa Tao Te Ching na nilikha ni Lao Tzu. Taoist ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Taoism . Gawi ng mga Taoist ang pagsasagawa ng exorcism. Tianguan ang kinikilalang Diyos ng magandang kapalaran . Taiyi ang kinikilalang Diyos ng kalangitan, , – , : , Shinto ang tradisyonal na relihiyon sa bansang Hapon . Ang Gawi ng Diyos ang kahulugan ng Shintoism. Kami ang diyos ng kalikasan ang itinuturing na diyos ng mga nananalig sa relihiyong Shinto. Musuhi ang tawag sa kapangyarihanng Kami. Siya rin ang nagbibigay sigla sa makoto o pagkakaroon ng mabuting kalooban ng mga tao. Sintoismisters ang tawag sa mga taga sunod ng Shinto., , – , , Nagmula sa salitang Jinana na nangangahulugang yaong nagtatagumpay. Jain ang tawag sa mga taong Naniniwala sa Jainism. Kilala sila sa Tirthankaraso o bridge builders. Naniniwala sila sa Reincarnation. Great Vows: - Ahimsa o walang kaharasan - Satya o katapatan, - , Maaari ring sumangguni sa mga sumusunod na link:,