Mga halimbawa ng panunuran
, una, pangalawa, pangatlo , una, ikalawa, ikatlo,