Ipaliwanag ang pagkakalikha ng daigdig
, upang maunawaan ang misteryo ng mundo,