Ano ang ugnayan ng kultura at lipunan
, Ayon kay Sam (September 14, 2011) ang kultura ay siyang nagbubunsod upang ang isang tao ay kumilos ng ayon sa kanyang ginagawa at tuloy nagbibigkis sa mga miyembro ng lipunan. Sinasabi na ang kultura at lipunan ay magkaugnay sapagkat hindi maaaring lumitaw ang isa kung wala yaong isa pa. Marami pang kaugnayan ang kultura tulad na lamang ng wika kung saan ang wikang simboliko ay ang pundasyon ng kultura ng tao. Masasabi kong pundasyon sapagkat sa pamamagitan ng wika, ang kultura ay naisasalin ng isang tao sa kanyang kapwa tao o ng isang henerasyon sa susunod na henerasyon. Ano nga ba ang kultura? Ano nga ba ang kaugnayan nito sa mga tao? Masasabi kong napakahalaga ng kultura sapagkat kaakibat nito ang lahat. Nakadikit na ito sa wika, lipunan at mga mamamayan. Kung walang kultura, hindi makukumpleto ang mga ito sapagkat dahil sa kultura nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang bawat lipunan kaya gayon na lamang kaimportante ang kultura sa lipunan at sa iba pang bagay. Ang kultura ay nagbabago. Nagbabago sa paraan na umaasenso o mas humihigit pa, kung tawagin nga’y “ nag-improve” ito. Sapagkat umaagapay ito sa pagbabago ng panahon, unti-unti itong nagiging moderno at ang dating kultura ay malimit na lamang nagagamit pero ng dahil sa dating kultura at makabago na rin ay nagkakaroon ng pagkakakilanlan ang isang lipunan at napaggbubuklod nito ang mga mamamayan. Ngunit kung hindi natin magagamit ang pinagmamalaking kultura para saan pa para gawin itong modernisado, hindi rin naman ito magagamit sa pagkakakilanlan at pagbubuklod ng mga mamamyan , sa halip baka ito pa ang maging dahilan para tuluyan maglahong imahen ng kultura.,