Magsaliksik kung saan nagmula ana, pangalan ng ating bansa\u200b
, haring Felipe, He was the son of Charles V and Isabel II . Charles named the Philippines "Felipinas " which is later named Pilipinas or Philippines.,