Kalayaan bilang isang mag aaral\u200b
, Bilang isang mag aaral, na itinuturing na mga iskolar at pag asa ng bayan tayo ay may kalayaang matuto, makisangkot at magpahayag ng sarili nating mga paniniwala. Dahil sa katotohanang tayo ay mga susunod na henerasyon ng lipunan karapatan nating matanggap ang sapat na kaalamang ating kailangan sa paaralan., #BuwanNgWikasaBrainly,