Bakit ako taao at bakit ako magaling sa lahat
, kase ginawa la mg diyos at nilikha ka niya,