Importansya ng talumpati
, importante ito sa meating, kapag walang talompate walang incorriging word,, nanag papatatag ng mga tao,poderen itong way of informing,